The Husky Way (PBIS)

Positive Behavior Interventions and Supports (PBIS) is a proactive approach to establishing the behavioral supports and social culture and needed for all students in a school to achieve social, emotional and academic success. Attention is focused on creating and sustaining school-wide systems of support that improve lifestyle results (personal, health, social, family, work, recreation) for all youth by making targeted misbehavior less effective, efficient, and relevant, and desired behavior more functional.

Husky Habits.doc

Positive Behavior Intervention Support in San Jose Unified School District

Can Thiệp và Yểm Trợ Tác Phong Tích Cực
Đây là một chương trình nhằm thiết lập các sự yểm trợ tác phong và văn hóa xã hội cần thiết cho tất cả các em
học sinh trong trường hầu đạt được sự thành công về học vấn, tình cảm và xã hội. Tập trung chú ý vào việc tạo
ra các hệ thống yểm trợ toàn trường hầu cải tiến các kết quả của đời sống (cá nhân, sức khỏe, xã hội, gia đình,
việc làm, giải trí) cho tất cả các em thiếu niên bằng các làm giảm đi các tác dụng của tác phong xấu và gia tăng
hiệu năng các tác phong tốt.